Handelsboost

Campus Varberg fått i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt vid namn ”Handelsboost” för att främja den småskaliga detaljhandeln i tre halländska stadskärnor. Detta med finansiering från en nybildad handelsstiftelse, Stiftelsen Köpmannaförbundet.

Mål

Det övergripande målet med projektet Handelsboost är att höja kompetensen och erbjuda relevanta verktyg inom området sälj för 15 butiker i tre halländska städer. Nyckelorden som skall genomsyra projektet är hållbar affärsutveckling, attitydförändring och lärande. För att säkerställa måluppfyllelse skall det tas fram ett antal kriterier för mätning av effekter. Det handlar både om kvantitativa mål, såsom ökad merförsäljning men också kvalitativa mål såsom upplevt självförtroende kopplat till sälj. Alla deltagande butiker skall ha fått möjlighet att ta hjälp av studenter i idéutveckling.

Huvudaktiviteter

För att uppnå målet att bidra till att främja detaljhandeln i de tre stadskärnorna kopplas affärscoacher till de 15 butiker som valts ut att delta. Coacherna kommer ifrån Coompanion Halland som har många års erfarenhet av liknande projekt och insatser. Det är 5 butiker vardera i Kungsbacka, Falkenberg och Varberg som fått möjlighet att genomgå piloten. Under 5-6 månader testar butikerna beprövade säljverktyg, tar tillsammans med coachen fram nya prototyper/arbetssätt och samarbetar med studenter från butikschefsprogrammet för att förnya sitt arbete och nå nya mål.

Projektägare

Campus Varberg har många års erfarenhet av handelsutveckling. Dels genom att ta fram skräddarsydda utbildningar för att tillgodose branschens behov, såsom yrkeshögskole-utbildningarna Inköp och Supply Management, Turism- och destinationsutvecklare samt högskoleprogrammen Event management och Butikschefs-programmet. Det finns även erfarenhet rent praktiskt i olika samverkansprojekt mellan studerande och handelsföretag där man använt EU-medel för att stimulera tillväxt och kreativitet för företagen.

Målet för Campus Varberg är att kontinuerligt erbjuda bryggor mellan studerande och näringsliv så att de två grupperna får nytta av varandra och kan samverka. Handelsboost är ett sådant initiativ.

Finansieringsprogram:
Stiftelsen Köpmannaförbundet
Projektägare:
Compare (SE)
Budget:
316 700 SEK
Projektperiod:
1 september 2015 – 1 juni 2016
Stiftelsen köpmannaförbundet logotyp.