Projekt

Genom att driva utvecklingen av Alexandersoninstitutet genom EU-finansierade projekt kan delar av verksamheten finansieras genom externa medel. EU-projekt ger dessutom mervärden i form av kontakter med offentliga aktörer och med akademien samt motiverar utvecklandet av internationella kontakter.

Efterfrågad utveckling i praktiken

EU-projekten har en tradition av att rikta sig till offentliga organ som har till uppgift att skapa tillväxt. På Alexandersoninstitutet har en modell skapats där företagen kan involveras i EU-projekt utan att belastas av den tunga byråkrati som projekten innebär.

Modellen innebär att Alexandersoninstitutet stödjer nätverk av företag genom att söka, administrera och rapportera projekt så att företagen kan fokusera på innehållet i projektaktiviteterna.

Alla projekt (tidslinje)

Scandinavian Employability

Pågående projekt2023–2026

Projektet ska inspirera, bygga relationer och möjliggöra för fler studenter att köra praktik inom området Kattegatt-Skagerrak (KASK).

TechArena

Pågående projekt2023–2026

Projektet har som mål att etablera två lokalt anpassade techarenor i Varberg och Borås. Detta för att bland annat öka kapaciteten för innovation och forskning hos företag i Västsverige.

C4talent

Pågående projekt2023–2025

Utgångspunkten för projektet är att skapa en företags- och start-up vänlig miljö i mindre städer. Projektet syftar till att minska effekterna av brain-drain och att i stället lyckas attrahera och behålla unga talanger.

Efterfrågad kompetensutveckling (EKU)

2020–2023

Rätt kompetens blir allt viktigare för företagens konkurrens­kraft eftersom kunskaps­innehållet i de varor och tjänster som produceras i närings­livet stiger. Samtidigt ökar konkurrensen om marknads­andelarna i takt med globaliseringen.

Building Competencies for Competitive Companies (COM3)

2019–2023

COM3 fokuserar på lokala och regionala myndigheter och utvecklar transnationella stödjande strukturer som testas i 11 regioner från NSR-länder i syfte att införa teknik och ekonomisk inter­operabilitet för företag.

Futures By Design

2019–2023

Futures By Design är utformat för att möjliggöra för små och medelstora företag att förnya, växa eller förändra produktiviteten genom tillgång till data och analys av denna data för att öka resultaten.

Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C)

2019–2022

Målet är att fler hållbara och energi­effektiva offentliga byggnader ska byggas. Projektet Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C) vill höja kunskaps­nivån och förändra attityden kring hållbart byggande.

Scandinavian Growth Creators (SGC)

2019–2022

Med hjälp av Scandinavian Growth Creators (SGC) ska studenter kunna utveckla sina entreprenöriella och innovativa färdigheter, tillsammans med mikro­företag. Målet är att 1000 studenter ska delta i projektet och att 42 nya jobb ska skapas.

THRIVE: Datalabb för hållbara innovationer

2021–2022

Förstudie­projektet THRIVE fokuserar på små- och medel­stora företags arbete med data­driven digital innovation sett ur ett hållbarhets­perspektiv.

SmartUp Accelerator

2017–2020

Projektet SmartUp Accelerator riktar sig mot innovations­systemet inom ekologisk hållbarhet, såväl aktörer som användare.

SolReg Halland

2017–2020

Alexandersoninstitutet driver tillsammans med Energi- och Miljöcentrum en treårig satsning för att främja sol­energins utveckling i Halland med omnejd. Satsningen går under namnet SolReg Halland.

Green Building A–Z

2016–2019

Inom EU står byggnader för omkring 40% av energi­förbrukningen och 35% av klimatgas­utsläppen. Bygg­sektorn är därmed en nyckel­spelare i omställningen till ett hållbart samhälle.

Innomatch

2016–2018

Många nya och små företag behöver kunskap och en högre innovations­nivå för att klara konkurrensen i framtiden. Dessa företag känne­tecknas dock ofta av att de har begränsade resurser både vad gäller kapital och kunskap, det saknas också en tradition av att samarbeta med akademin och med större företag.

Kompetensbaserad Regional Analys (KOBRA)

2015–2018

KOBRA står för Kompetens­Baserad Regional Analys och syftet med projektet är att skapa en gemensam struktur för hur man bemöter och interagerar med företag kring deras kompetens­behov, hur man omvärldsbevakar och analyserar den statistik och de prognoser som finns gällande arbets­marknaden, samt hur detta sedan effektivt kan omsättas till efterfråge­styrd utbildning.

IMAILE

2014–2017

IMAILE aims to meet the technological challenges facing European education head on!

Erasmus KA1 Mobility Project

2016–2017

I detta mobilitets­projekt kommer totalt 101 studerande och 124 anställda inom yrkes­utbildning från 13 orter i Västsverige att få möjlighet till praktik/jobb­skuggning i ett annat EU-land.

Handelsboost

2015–2016

Campus Varberg fått i uppdrag att genomföra ett pilot­projekt vid namn "Handelsboost" för att främja den småskaliga detalj­handeln i tre halländska stads­kärnor. Detta med finansiering från en nybildad handels­stiftelse, Stiftelsen Köpmannaförbundet.

M_APP

2014–2015

The M_APP project, funded by the EU's Lifelong Learning Programme aims to define the new skills learned by people during trips abroad, enabling them to be documented and then shared with others. The project started on January 1st, 2014 and will run until 31st of December 2015.

COSIMA

2013–2015

COSIMA is a European funded project under the Lifelong Learning Programme that aims at adapting an instrument for simulating business processes initially developed in Germany – the Factory In the Seminar Room (FIS) of the Learning Factory - to the situation of young people in career orientation, apprenticeships and adolescent employees, and at transferring it to all participating partner countries.

Skandinavisk Innovationskultur

2012–2014

Det overordnede mål med projektet er at styrke og udvikle en skandinavisk innovationskultur. Et vigtigt langsigtet mål for projektet er at få udviklet en fælles skandinavisk retning for, hvordan innovationskulturen og samarbejdet mellem uddannelses­institutioner og erhvervslivet styrkes.

KASK Inkubator Match

2013–2014

I KASK Inkubator Match arbetar Alexandersoninstitutet genom CRED-Creative Destination Halland med att förstärka och utveckla inkubators­modeller anpassade för kulturella och kreativa näringar.

Efterfrågad utveckling

2012–2014

Projektet Efterfrågad Utveckling skall utveckla fyra spår för att koppla näringsliv närmare akademi och utbildning samt att bidra med en europeisk kontext för företag och organisationer i, och omkring Halland.

EMBRYO

2012–2014

Syftet med projektet EMBRYO är att tillvarata Campus Varbergs och andra aktörers beprövade metoder och verktyg inom entreprenörskap och affärs­utveckling.

Collaborate to Reduce and Renew (CO2RE)

2013–2014

Projektets mål är att utvärdera metoder för att uppnå ett grönt skifte på regional nivå. Alla europeiska regioner vill minska sitt utsläpp av växthus­gaser och utveckla ett grönt näringsliv.

SkanKomp

2010–2013

Increased economic growth through improved conditions for competence development in the labour market can only be obtained through the creation of new and improved relations between companies and educational institutions.

REMIX

2011–2012

I handlings­planen för kulturella och kreativa näringar (KKN) 2009-2012 finns nio olika del­uppdrag till nationella myndigheter och organisationer. Ett av dessa är ett gemensamt uppdrag till VINNOVA och Tillväxtverket att stötta nya modeller för affärs­utveckling i inkubators­miljö.

KASK Incubator

2010–2012

KASK Incubator is an accelerator for growth in Scandinavian incubators. The project aims to take stock of the regional innovation system and the role of incubators. A further objective is to develop offers through the incubators. Training for business coaches has been set up. Start-ups will be offered an accelerator programme to help them achieve their goals.

C-E.N.T.E.R.

2010–2012

When it comes to dissemination and utilization of EU project results, a wide range of different tools are available. But in many organizations there is a lack of knowledge of marketing or product placement in order to plan, implement and monitor dissemination activities. It is difficult to use the tools in the most appropriate way in order to reach the target groups and to prepare the ground for sustainability.

Mötet

2010–2010

Projektets syfte är att med utgångspunkt i tidigare erfarenheter (förstudien, KK-stiftelsens mötesplats- och FUNK-metod och regionernas tidigare arbete med kreativa näringar) utveckla konkreta tillvägagångs­sätt för att etablera bestående mötes­platser för kreativa näringar. Projektet syftar också till att genomgå en lärande­process som tillvaratar erfarenheter och utvecklar idéer kring mötet mellan forskning, utbildning, näringsliv och kultur.

Tiwolte

Tiwolte is a transfer project within the Leonardo da Vinci Education and Culture programme. The consortium consists of the municipality of Tjörn ( UCT ), Sweden, three universities ( Fredric University, Nicosia, Cyprus, Gothenburg University and Campus Varberg, both Sweden ), St John’s College, Cork, Ireland, Oscar Thiel Oberstufen Zentrum, ( Upper Secondary School ), Berlin, Germany, the Swedish Trade Federation and Association Européenne des Ecoles D’Hôtellerlie et de Tourisme ( AEHT ). UCT is the project manager. All partners are involved in the steering group as well as in different work groups.

Tillväxt Halland

The aim of Tillväxt Halland is contribute to prosperity. A methodology has been developed within the project to perform advanced analysis and give good advice to companies. In the long run, the activities will encourage a culture of innovation. It is a three-year project funded by EU / European Regional Development Fund as well as a partnership consisting of Region Halland, the municipalities in Halland, Högskolan Halmstad, Campus Varberg and Alexandersoninstitutet.

North Sea SEP

The aim of North Sea SEP is to develop and promote a model for regional development centered on renewable energy and energy efficiency, meeting the needs of local and regional authorities engaging with sustainable energy planning.

Leonardo da Vinci

With support from the Leonardo da Vinci programme, the Alexanderson Institute and Campus Varberg are giving students the opportunity to go abroad for transnational work placements. Over a period of two years, some 20 students will be able to work abroad for up to ten weeks. The programme aims to establish and bolster the competitiveness of the European labour market by helping European citizens acquire new skills, knowledge and qualifications – and have them recognized across borders.