THRIVE: Datalabb för hållbara innovationer

Det råder ingen tvekan om att datadriven digital innovation är den starkaste transformativa kraften i dagens samhälle. Det är till exempel klarlagt att ju mer datadriven en organisation är, desto mer produktiv blir den. Forskning visar också att data i kombination med digital teknik kan bidra med enorma möjligheter för organisationer att skapa värdefulla digitala tjänster ur ett hållbarhetsperspektiv.

Den ökade medvetenheten om de fördelar som data och digital teknik kan medföra har sporrat organisationer att söka efter nya sätt att arbeta med data i syfte att stärka eller bibehålla sin konkurrenskraft utan att tänja på hållbarhetsperspektiv. Att hantera hållbarhet och data i innovationsprocessen är emellertid inte okomplicerat och det problem som förstudien avser att adressera sammanfattas som att det råder en brist på infrastruktur som motsvarar små och medelstora företags (SMF) specifika egenskaper och krav för att arbeta med datadriven digital innovation ur ett hållbarhetsperspektiv.

Problemet har lett fram till syftet med förstudien; att undersöka förutsättningarna för att implementera ett lättillgängligt datalabb för hållbara digitala innovationer. Vi definierar ett datalabb som en arena där SMF med hjälp av studenter med kompetens inom data och digital teknik får stöd i att utnyttja data i syfte att skapa innovativa tjänster och processer. Att utreda hållbarhetsfrågor under innovationsprocessen är särskilt viktigt; om samhället inte lyckas stödja SMF att arbeta med hållbarhetsfrågor kommer de med stor sannolikt att fortsätta med att enögt fokusera på det ekonomiska perspektivet och inte förbättra de ekologiska eller sociala dimensionerna av hållbarhet.

Kontaktperson:
Micha Björck
Finansieringsprogram:
Tillväxtverket
Projektägare:
Högskolan i Borås (SE)
Budget:
1 000 000 SEK
Projektperiod:
1 oktober 2021 – 30 juni 2022
Tillväxtverket logotyp.Europeiska regionala utvecklingsfonden logotyp.

THRIVE: Datalabb för hållbara innovationer är ett projekt vid Alexandersoninstitutet som finansieras med stöd av Tillväxtverket.