Green Building A–Z

Inom EU står byggnader för omkring 40% av energiförbrukningen och 35% av klimatgasutsläppen. Byggsektorn är därmed en nyckelspelare i omställningen till ett hållbart samhälle.

Kompetens och teknik finns idag för att bygga och renovera hållbart och energieffektivt. Det tillämpas dock inte i tillräckligt stor utsträckning då det saknas kunskap bland beställare och många gånger finns en föreställning om att det är mycket dyrare att bygga hållbart. Projektet Green Building A-Z skall under tre år arbeta med kapacitetsutveckling för hållbart byggande där kompetenslyft i hela värdekedjan skapas med utgångspunkt i skandinavisk best practice. Alexandersoninstitutet fokuserar i projektet på att facilitera samarbeten som skall leda till att byggprocessen i sin helhet blir mer hållbar. Vi kommer i projektet också att arbeta med kompetensinsatser kring livscykelkostnaden (LCC) och livscykelanalysen (LCA).

Mål

 • Ökad beställarkompetens i offentlig sektor
 • Ökad beställarkompetens bland privata byggherrar
 • Ökad kompetens bland byggföretag att bygga hållbart
 • Utvecklade koncept för en hållbar byggprocess i hela värdekedjan

Huvudaktiviteter

 1. Kompetenslyft för beställare
 2. Konceptutveckling för en hållbarare byggprocess
 3. Pilotprojekt
Finansieringsprogram:
Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak
Samarbetspartners:
 • Fyrbodals kommunalförbund (SE)
 • Kungsbacka kommun (SE)
 • Sotenäs kommun (SE)
 • The St. Petersburg House Property Owners Association (SPbHPOA) (RU)
 • Laholms kommun (SE)
 • Linköping universitet (SE)
 • The European Institute for Innovation (Eifi)
 • Campus Åre (SE)
Budget:
Totalbudget för projektet är € 2 027 871 (varav Alexandersoninstitutet € 175 480)
Projektperiod:
1 september 2016 – 31 augusti 2019
Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak, medfinansieras av Europeiska unionen, logotyp.