Collaborate to Reduce and Renew (CO2RE)

Projektets mål är att utvärdera metoder för att uppnå ett grönt skifte på regional nivå. Alla europeiska regioner vill minska sitt utsläpp av växthusgaser och utveckla ett grönt näringsliv.

Projektet har kartlagt metoder/verktyg i södra Norge, västra Sverige och norra Danmark som samtliga syftar till att öka hållbarhetsarbete, minska utsläpp av koldioxid och samtidigt öka konkurrenskraften hos företag. Ett tiotal verktyg/metoder har valts ut för närmare analys. Kartläggningen inbegriper både privat och offentlig sektor men framförallt samarbete mellan de två sektorerna.

En tydlig indikator från förprojektet är att det finns en stor spridning i vilka åtgärder som görs och vilka metoder som tillämpas för att närma sig en grön omställning i Kattegat-Skagerrak, denna spridning är både ett bevis på den stora komplexiteten i frågorna, och visar även att åtgärderna i dag är fragmenterade och dåligt samordnade mellan gränsregionerna.

Projektspecifika händelser

 • Kartläggning av metoder/verktyg i Sverige, Norge och Danmark
 • Utvärdering av metoder i Sverige, Norge och Danmark
 • Analys och urval av metoder i Sverige, Norge och Danmark
 • Kartläggning av potentiella danska partners till ett huvudprojekt
 • Löpande avstämningar via telefon, e-post, Skype, videokonferens
 • Utformning av nationella referensgrupper och löpande avstämningsmöten med dessa
 • Kickoff i Varberg, Sverige
 • Konferens den 14–15 februari 2014 i Fredrikshamn, Danmark
 • Deltagande i kickoff för projektet Scandinavian Cleantech Network i Trollhättan den 1–2 april 2014
 • Avstämning med KASK-sekretariatet den 14 april 2014
 • Projektmöte i Arendal den 15–16 maj 2014
 • Bokrelease och spridningskonferens i Arendal den 12 augusti 2014 under Arendalsuka
 • Framtagande av en kommunikationsplan och projektlogotyp
 • Utformning av hemsidan co2re-project.eu
 • Framtagandet av metodhandboken ”Grön omställning” där de kartlagda metoderna utvärderas och kompletteras med texter om lokalt och regionalt arbete för att åstadkomma övergången till en koldioxidsnål ekonomi
Finansieringsprogram:
Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
Samarbetspartners:
 • Campus Åre (SE)
Budget:
Svensk budget: 33 900 EUR, norsk budget: 24 900
Projektperiod:
1 september 2013 – 31 augusti 2014