Metoder för innovation och entreprenörskap

Inom ramen för projektet Scandinavian Growth Creators (SGC) har en verktygslåda tagits fram. Verktygslådan består av en samling modeller och metoder för lärare i innovation och entreprenörskap.

Syftet med verktygslådan är att göra det tydligt för enskilda lärare att planera och genomföra undervisningen i kurser med innovations- och entreprenörskapsinslag – både i form av kortare kurser och workshops samt längre kurser. Eftersom verktygslådan är ett resultat av ett samarbete mellan danska och svenska utbildningsinstitutioner är språket i verktygen en blandning av danska, engelska och svenska.

De flesta modeller och metoder i verktygslådan har testats i samband med arbetet med att integrera innovation och entreprenörskap till kurser hos Scandinavian Growth Creators.

Kännetecknande för detta arbete har varit att det inte finns någon enskild ansats eller riktning inom den innovations- och entreprenörskapsteori som vi har lutat oss mot. Vi har istället valt att välja de teorier, modeller och metoder som vi har funnit mest lämpliga för enskilda kurser eller workshops. I gengäld har vi ansträngt oss att ange varifrån de olika metoderna och modellerna kommer. Du kan därför hitta källor, mallar, scenarion och exempel på applikationer för en stor del av beskrivningarna direkt i verktygslådan.

Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak, medfinansieras av Europeiska unionen, logotyp.

Scandinavian Growth Creators (SGC) är ett projekt vid Alexandersoninstitutet som finansieras med stöd av Interreg Öresung-Kattegat-Skagerrak.