Pedagogisk modell för överlämning av nybyggda skolor och förskolor till pedagoger/brukare

Den pedagogiska modellen är ett verktyg för att förvalta och utveckla gemensamma erfarenheter från planering- och byggprocess. Barnens kunskap kring miljö och klimatfrågor som baseras på den dagliga verksamheten blir en naturlig lärandeprocess och kan inspirera pedagogerna till att delta i innovations- och utvecklingsarbete. Genom samverkan mellan aktörer som planerat, byggt och sedan använder byggnad och utemiljö kan den fysiska miljön bilda underlag för dynamiskt lärande.

Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak, medfinansieras av Europeiska unionen, logotyp.

Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C) är ett projekt vid Alexandersoninstitutet som finansieras med stöd av Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak.