Närbild på en solcell.

Solenergi

En undersökning som kan bistå med erfarenheter och kunskaper kring hur framtida projekteringar ska kunna genomföras utifrån en studie av ett område som var föremål för en solenergianläggning, men där protester från boende gjorde att platsen för projektering fick flyttas. Undersökningen genomfördes inom projektet SolReg av Haverdal Consulting på uppdrag av Alexandersoninstitutet och EMC – Energi- och miljöcentrum. 

Solelbranschen ökar sina volymer kraftigt år från, och även det sker från väldigt låga nivåer så är det hög tid för att från centralt håll göra vad man kan för att få en sund utveckling med relevant kunskap bland aktörerna för att nå en god kvalitet på anläggningarna. EMC(Energi- och Miljöcentrum)/Alexanderssoninstitutet, som har tagit initiativet till den studie som avrapporteras här, har valt att som ett första steg beskriva nuläget för branschens aktörer i regionen, och därtill fördjupa diskussionen om lämpliga affärsmodeller idag.

Starka tillväxtmarknader går igenom stora utmaningar, inte minst vad gäller försäljningsarbetet, köpprocessen samt den marknadsföring och kommunikation som tillhör detta. Denna kommunikationsstudie kring solel har till syfte att ge underlag för att utveckla branschens kommunikationsmetoder och val av media. Studiens mål har varit att få en bild av hur företagen marknadsför sig, vilka metoder som används och hur tekniken presenteras. Förhoppningen har varit att ur rapportens resultat hitta förslag till metoder som effektiviserar mötet mellan säljare och köpare.

Mer solel i småhusproduktionen är en intervjubaserad rapport där Lars Andrén och Lars Anebreid inom projektet SolReg varit i kotankt med 14 husfabrikanter och sakkunniga kring området solel och implementering av tekniken i nyproduktion av småhus. 

Vagabonds energimål är långsiktiga och handlar om helt förnyelsebar energi för alla enheter så snart det är möjligt i de olika länderna. Solenergi är en del av detta mål. Ett förslag på 50 kWp med 15 grader lutning, förlagt på taket har tagits fram. Ett system förlagt i öst-västlig riktning vore bäst med hänsyn till fördelning av elen under dagen. Då fördelningen över dagen kommer att bli högre morgon och kväll medan totala produktionen inte blir mycket högre. Däremot blir det möjligt att öka delen av egenanvänd producerad solel.

This paper provides an overview of the current status of solar energy within the EU27, its progression and levels of implementation in each member state. It identifies financial and policy instruments which have been introduced to stimulate the market and highlights financial models which have been developed to help encourage solar energy uptake. It covers solar photovoltaic (PV) and provides thoughts on best practice within the EU27. Finally, it looks at the socio-economic impact of solar energy uptake and looks at what might happen if it receives some further stimulus or if it fails to progress further.

This report will investigate the viability of solar implementations in Sweden, with particular focus on the County of Halland. Halland is located in the south west of Sweden

På en gård där det även finns en mosse i närheten av Fegen i Falkenbergs kommun ges möjlighet att rekognosera för möjlig solelinstallation. Vid närmare diskussioner med ägaren framkom att hans intresse var att se på affärsmöjligheterna med marken, som saknar ekonomiskt värde för honom, genom att exempelvis använda/hyra ut marken/mossen till solceller där andelsägare står för finansieringen. Då ingen finansiering finns färdig för en större anläggning skulle ett alternativ vara att skapa en förening med ägarandelar, typ Sala-Heby. Eventuellt kan vindenergi komplettera solcellsinstallationen för elleverans året och dygnet runt. En högspänningsledning med anslutningspunkt finns på marken 100m från mossen. Skogsstyrelsen har inspekterat vid ett tillfälle och såg inget hinder för solceller, enligt ägaren. Länsstyrelsen behöver kontaktas. Hur man ska lösa infästningar i en mosse kan också vara ett problem att lösa. En LCOE-beräkning har gjorts för lönsamheten utgående från verksamhetens egen försörjning.

Dermanords anläggning togs fram som ett av möjliga affärs-alternativ för SolReg Halland. Kontakt hösten 2017 och fortsatta diskussioner och besök på plats 5 mars 2018 sammanfattas i denna rapport. Ett första förslag togs fram hösten 2017. Bilaga 1. Vid besök och samtal i mars 2018 stod klart att det skulle ta lång tid att få byggnadstillstånd för det högre hus som först var planerat. Kommunen kan inte ge besked så nu byggs det 8 m högt och eventuellt om behov kvarstår 16 m efter 5-10 år.

Innan en upphandling av ett solcellssystem påbörjas behöver förutsättningarna för projektet undersökas i en så kallad förstudie. Förstudien innefattar flertalet olika aspekter så som teknik, ekonomi, risk och säkerhet. Rapportens syfte är att minska trösklarna för att investera i solenergi samt öka kunskapen hos beställarna, både inom privat och offentlig sektor.